Rahwanji Cards International

Update Company Profile

Location:

Babeela Str.DamascusDimashq30664Syria View Map

Revenue:

$150 Million

Employees:

750

Phone:

+20 127 774 3491
More

Description:

ãæÞÚ ÔÜÑßÉ ÇáÑåæäÌí áÈØÜÇÞÇÊ ÇáÃÃ�ÑÇÃ� ãä ÇáãæÇÞÚ ÇáÑÇÆÃ�É Ã�í ãÌÇá ÊÕäíÚ ÈØÇÞÇÊ ÇáÃÃ�ÑÇÃ� ÇÃ...  

Read More

Browse ZoomInfo’s Directories