Mertens Hoffman

Description:

חברת מרטנס-הופמן יועצי� לניהול בע"מ הינה חברת היעוץ בין הגדולות והוותיקות במשק ישר�לי במתן שירותי יעוץ בתחומי� שוני� של הנדסה וכלכלה, �ירגון, ניהול ובקרת פרויקטי� שוני� עבור גופי� ממשלתיי� וציבוריי�, בניית מודלי� כלכליי�, הכנת ניירות עמדה וסקירות כלכליות, ביצוע בחינות וניתוחי� כלכליי�, הכנת �ומדני עלויות ובקרת�, �יפיון וניתוח מערכות המידע, ניתוח תהליכי�, �יסוף ועיבוד נתוני�, הכנת וליווי מכרזי� ועוד.במשך שנות קיומה, החברה ויועצי החברה צברו ניסיון רב בביצוע עבודות שונות עבור סקטורי� פרטי, ציבורי וממשלתי כגון משרד התחבורה, משרד התשתיות ל�ומיות, משרד התעשייה, המסחר ותעסוקה, משרד להגנת הסביבה, משרד ה�וצר, משרד הפני�, המשרד לקליטת העלייה, רשויות מקומיות, רכבת ישר�ל, הת�חדות התעשייני� ועוד.

Read More

Recently Updated profiles at this company

Chief Executive Officer

Browse ZoomInfo’s Directories